Popup image

AHOJ

Získaj zľavu 10% na prvý nákup. ;)
Prihlás sa na odber noviniek a o pripravovaných produktoch,
špeciálnych akciách a sem-tam aj o novinkách zo zákulisia sa dozvieš ako prvá.

Nakupuj

anytime anywear

Reklamačný poriadok

1. O nás

Prevádzkovateľom webovej stránky www.athleeya.com je spoločnosť Athleeya s.r.o., so sídlom: Kladnianska 34, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 800 004, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 129847/B.

So všetkými vašimi podnetmi, otázkami alebo inými záležitosťami týkajúcimi sa nášho vzťahu sa môžete na nás obrátiť na telefónnom čísle (+421) 905 014 963, prípadne nás môžete kontaktovať e-mailom na: info@athleeya.com.

2. Čo je účelom tohto reklamačného poriadku

Účelom tohto reklamačného poriadku (ďalej len ako „Reklamačný poriadok„) je oboznámiť vás so základnými princípmi a pravidlami, podľa ktorých sa riadime pri vybavovaní reklamácií tovaru, ktorý ste si u nás zakúpili.

Reklamačný poriadok je súčasťou Podmienok a všade tam, kde v ňom nie je uvedené inak, sa bez ďalšieho použije znenie Podmienok.

Na všetky situácie, ktoré Reklamačný poriadok a Podmienky výslovne neupravujú sa bez ďalšieho použije úprava, ktorú obsahuje najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,  zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.

3. Naša zodpovednosť za predajný tovar

Máme voči vám zodpovednosť za to, že tovar, ktorý ste si u nás zakúpili na athleeya.com nemá pri prevzatí vady. Vaše práva z nášho vadného plnenia môžete u nás uplatniť v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

4. Ako postupovať, ak je tovar zjavne poškodený

Vaše dotazy týkajúce sa reklamácie vadného tovaru môžete konzultovať na telefónnom čísle: (+421) 905 014 963.

Pri prevzatí doručovaného tovaru si ho prosím prehliadnite, aby ste vylúčili, že tovar alebo jeho obal sú zjavne poškodené.

Prípadné zjavné vady musíte ihneď reklamovať u osoby, ktorá vám tovar odovzdáva, a všetky vaše poznatky spísať do potvrdenia o doručení alebo iného reklamačného dokumentu predloženého prepravcom. Zjavne poškodený tovar, alebo tovar, ktorého obal je zjavne poškodený, nie ste povinní prevziať. Reklamáciám zjavných vád, ktoré budú oznámené nám alebo prepravcovi po uplynutí 3 dní od doručenia tovaru nebudeme môcť vyhovieť.

5. Ako postupovať, ak sa vada objaví neskôr

Vaše dotazy týkajúce sa reklamácie vadného tovaru môžete konzultovať na telefónnom čísle: (+421) 905 014 963 alebo e-mailom na: info@athleeya.com.

Vady, ktoré neboli zistiteľné pri prevzatí tovaru, alebo ktoré sa objavili až následne, najneskôr však v zákonných lehotách, môžete reklamovať vyplnením Reklamačného formuláru a jeho doručením spolu s reklamovaným tovarom na adresu Athleeya s.r.o., so sídlom: Kladnianska 34, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Doručenie sa môže uskutočniť osobne, poštou alebo kuriérskou službou, vždy však na vaše náklady. Prosím berte na vedomie, že pri reklamácií bude potrebné, aby ste nám preukázali, že ste reklamovaný tovar zakúpili u nás a kedy sa tak stalo; z tohto dôvodu vám odporúčame, aby ste si odložili doklad o kúpe.

Pri vybavovaní reklamácií vždy postupujeme najskôr podľa záručným podmienok, ak je na tovar poskytovaná záruka.

6. Za aké vady tovaru nezodpovedáme

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa nevzťahujú najmä na:

  1. poškodenie tovaru spôsobené bežným opotrebením;
  2. poškodenie tovaru spôsobené nesprávnym používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym uchovávaním, stykom s kvapalinou, ohňom;
  3. poškodenia spôsobené pokusom o úpravu, či opravu, a to buď samotným užívateľom alebo poskytovateľom služieb (napr. krajčír).

Nenesieme zodpovednosť za vady darov alebo iného tovaru, ktoré vám poskytneme zadarmo alebo za symbolickú cenu.

7. Aké máte práva pri reklamácii tovaru

Máte právo na vybavenie reklamácie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, máte právo na bezplatné odstránenie vady tovaru. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti – to však iba v prípade, že nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť máte právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Ak vada tovaru, ktorú nemožno odstrániť, zároveň bráni jeho riadnemu užívaniu ako tovaru bez vady, máte právo na jeho výmenu alebo na odstúpenie od zmluvy. Tieto práva Vám patria aj v prípade, že sa vyskytne rovnaká vada tovaru aj po jeho druhej oprave alebo ak má tovar väčší počet vád.

Máte tiež právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré vám vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady, a to za predpokladu, že nám ich oznámite a požiadate o ich úhradu do jedného mesiaca od konca lehoty pre uplatnenie práv z vadného plnenia.

8. Kedy môžeme odmietnuť prijatie reklamácie

Sme oprávnení odmietnuť prijatie reklamácie v prípade, že reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené.

DOPRAVA PRI NÁKUPE NAD 90 EUR V RÁMCI SR A ČR ZDARMA | VRÁTENIE DO 30-TICH DNÍ NAKUPUJ